KOULUTUSPALVELUT

Koulutuspalvelut

  • Laki ja Metsä Oy koulutuspalvelut ovat kaikkien oppilaitosten, yritysten, ja yhteisöjen sekä muiden tahojen hyödynnettävissä. Koulutus toteutetaan asiakkaan tarpeista lähtien. Tuomo Liikanen on luennoinut mm. metsätalousinsinööreille (AMK) pidettävällä ympäristölainsäädännön kurssilla sekä luennoinut metsätilakaupan virheestä ja metsäoikeudesta ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille.

 

  1. Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt luennot palveluidemme aihepiireistä
  2. Luennointi ja koulutus, sijaistaminen oppilaitoksissa palveluidemme aihepiireistä
  3. Luento metsätilan virheellisyydestä

PYYDÄ LISÄTIETOJA KOULUTUSPALVELUISTA

Tuomo Liikanen on tehnyt maisteritutkielman aiheesta Metsätilan virhe (Lapin Yliopisto, Esineoikeus, 2012) ja perehtynyt ensimmäisenä Suomessa laajasti metsäkiinteistökaupan virheellisyyteen maakaaren kiinteistövirhesääntelyn, hallituksen esityksen, muun lainvalmistelumateriaalin ja oikeuskäytännön sekä käytössä olevan kirjallisuuden pohjalta. Metsätilan virheet ovat maakaaressa säädetyn kiinteistön virheen erityislajeja ja niiden hahmotaminen vaatii sekä metsä- että lakialan osaamista. Metsätilan virheitä ei useinkaan osata tunnistaa ja niistä voi aiheutua metsäkiinteistön ostajalle merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

 

Tuomo Liikasen maisteritutkielman tiivistelmä:

Metsätilakauppa on yleinen kiinteistökaupan muoto Suomessa. Metsätilakauppa eroaa huomattavasti normaalista asuinkiinteistökaupasta kaupan kohteen ominaisuuksien suhteen. Metsätilakaupan osapuolien on tunnistettava velvollisuudet ja vastuut metsätilakaupassa.

Kysymys siitä, milloin myyty metsätila on virheellinen, on keskeinen metsätilakaupassa. Metsätilan virheellisyydestä säädetään maakaaressa, jonka mukaan metsätilan virhe voi ilmetä laatu-, vallinta-, tai oikeudellisena virheenä. Metsätilat ovat korostetusti yksilöllisiä, mikä tuo omat haasteensa metsätilan virheellisyyden arviointiin. Metsätilan virheellisyyteen ei ole puututtu niin usein kuin asuinkiinteistöissä ilmeneviin virheellisyyksiin.

Metsätilakaupassa on mukana usein kiinteistönvälittäjä ja monesti metsätila-arvion tekemisessä käytetään ulkopuolisen tahon (mm. metsäkeskus ja metsänhoitoyhdistys) asiantuntijapalveluita. Metsätilan arvon määrittämisellä on yhteys metsätilan virheellisyyteen, joten asiantuntijapalvelun tarjoajan virheellinen toiminta voi osaltaan olla synnyttämässä metsätilan virhettä. Tutkielmani pääpaino on metsätilan virheellisyyden käsittelyssä, jonka lisäksi käsittelen metsätilan virheellisyyteen läheisesti liittyviä erityiskysymyksiä, kuten asiantuntijapalvelun tarjoajan asemaa metsätilakaupassa ja kiinteistönvälittäjän selonotto- ja tiedonantovelvollisuuksia.